รถเครนขนาด 25 TONS บริษัท บิ๊กเครนแอนด์ อิควิปเม้นต์ เร้นทัลส์ จำกัด บริการให้เช่า รถเครนล้อยาง รถเครนสี่ล้อยาง รถขุด รถเครนตีนตะขาบ รถบรรทุกติดเครน รถบดล้อเรียบ/ล้อหนาม รถเทรลเลอร์ รถฟอร์คลิฟท์ และเครื่องจักรก่อสร้างทุกชนิด (2023)

CMG QY25K5-I (25 ตัน)
รถเครนขนาด 25 TONS

บริการให้เช่า รถเครนล้อยาง รถเครนสี่ล้อยาง รถขุด รถเครนตีนตะขาบ รถบรรทุกติดเครน รถบดล้อเรียบ/ล้อหนาม รถเทรลเลอร์ รถฟอร์คลิฟท์ และเครื่องจักรก่อสร้างทุกชนิด
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจรายแรกด้านเครนและอุปกรณ์ให้เช่าที่ได้รับรางวัล ISO 9001:2000

ลักษณะเด่นของเครนรุ่น QY25K-I 25t
- เป็นรถเครนขนาด 25 ตัน ที่ออกแบบเป็นพิเศษขนาด 10 ล้อแทนที่จะเป็น 12 ล้อ มีศักยภาพสูงและมาตรฐานสากล คุณสมบัติการทำงานล้ำหน้ากว่าเครื่องจักที่ผลิตในประเทศอื่น
- บูมได้ออกแบบให้มีโครงสร้าง 8 เหลี่ยม และบูมยาว 5 ท่อน ประกอบด้วย บูมหลักยาว 39.5 เมตร ความยาว jib 8.3 เมตร ทำให้สามารถยกได้สูงก่วาครนที่มีขนาดเดียวกัน
- ระบบการหมุนเป็นแบบ Free-Sliding Function ซึ่งจะปรับหมุนอัตโนมัติขณะยกวัตถุ และระบบหมุนมีชุด Planetory raducer พร้อมด้วยระบบเบรกแบบ Constant closed-type ทำให้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ ชุดตลับลูกปืนของเฟืองสวิงถูกควบคุมด้วยมอเตอร์แบบบัฟเฟอร์วาล์ว ที่ติดอยู่ในระบบไฮโดรลิ ทำให้การเคลื่อนที่อิสระและควบคุมการทำงานได้อย่างแม่นยำ
- ชุดขาหยั่งที่กว้างแบบ Double H-Type ทำให้ยกน้ำหนักได้มากกว่าและมีความเสถียรกว่าอีกทั้งยังมีขาหยั่งตัวที่ 5 เพิ่มความสมดุลในการยก
- เครื่องยนต์ใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ซึ่งมีกำลังและแรงบิดสูงสุดทำให้การขับเคลื่อนรถเครนมีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดน้ำมัน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผ่านทุกมาตรฐานล่าสุด
- มีการติดตั้งอุปกรณ์ safety ชั้นเลิศ เช่น load moment limiter (LML) สวิตซ์ หยุดวินซ์ (hoist limit switch) ตัวควบคุมเมื่อถึงปลายสิววาล์วควบคุมปลอดภัยวาล์วป้องกันแรดันไอโดรลิก อุปกรณ์ป้องกันการกัดกร่อนและป้องกันอุปกรณ์ติดขัดขณะทำงาน และอื่น ๆ ซึ่งทำให้การทำงานราบรื่นและปลอดภัย
- ห้องโดยสารกว้างสะดวก เก้าอี้ปรับระดับได้ ระบบความเย็นได้ถูกพัฒนาใหม่ เพื่อตอบสนองการใช้งาน

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

• QY25K-I 25t

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 15/11/2023

Views: 5377

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.